Havi rendszeres

adományozási lehetőségek​

Válaszd ki azt a tevékenységet, amelyet szívesen támogatnál rendszeresen!

Sri Sri Dayal-Nitai Vijaya-Gauranga kegyesen eljöttek hozzánk, hogy személyes jelenlétükkel áldásukat adják és inspiráljanak bennünket. Az imádatukban való részvétel kivételes lehetőség a Velük való kapcsolat elmélyítésére

Templomunk fő tevékenysége a védikus szentírások, Sríla Prabhupáda könyveinek terjesztése. Vegyél részt személyesen, vagy havi adományoddal támogasd a könyvosztó csapat missziós szolgálatát!
Tavaly nyitottuk meg belvárosi prédikáló központunkat, a Dhira Kutirt, ahol ételosztással és programokkal várjuk a Krisna-tudat iránt érdeklődőket. Adományaid a hely működésére, és a sankirtana mozgalom terjesztésére fordítjuk.
Sri Sri Gaura-Nitai 2.000 m2-es otthonának folyamatos karbantartása, fejlesztése és szépítése komoly kihívást jelent. Adományaiddal segítsd az épület fenntartását, és tedd lehetővé, hogy egyre szebbé tehessük a Templomot.
Programjainkra minden Krisna-hívőt és érdeklődőt szeretettel várunk. Napi reggeli programunk mellett a vasárnap délutáni Budapest Szangán, valamint a csütörtök esti Mahábhárata előadásainkon Téged is örömmel látunk!

A támogatásod elküldését követően a támogatásod adminisztrációs felületén (klikk a linkre), tudod leellőnőrizni a beállításaidat és itt utólag módosíthatod adományod rendszerességét, mennyiségét, kezelheted a feliratkozásod.

Választhatod az alábbi adományozási formákat is:

A saját bankodnál kezdeményezett rendszeres átutalási megbízás a legegyszerűbb módja az adományozásnak.
MKTHK Budapesti Templom
1039 Budapest, Lehel u. 15-17.
MKB Bank Nyrt.
1056 Budapest, Váci u. 38.
10300002-10631821-49020014
Közlemény: havi adomány

Adományaidat a Templom paypal számlájára utalva is tudjuk fogadni a következő azonosítók használatával:
paypal.me/MKTHKBPTPL
e-mail cím: [email protected]

A Templom pénztárában, nyitvatartási időben (H, SZ, P, 9:00-12:00) készpénzben is befizetheted az általad választott összeget.

Kérdésed van?
Keresd bizalommal Prabhupāda-jīvana Dāsát (Mezei Pétert)
elérhetőségei egyikén:
+36 30/577 8628
[email protected]

Támogatásoddal komoly segítséget nyújtasz ahhoz, hogy a Krisna-tudat minél több emberhez el tudjon jutni.
Segítséged ezúton is hálásan köszönjük!

ISKCON alapítő ācāryája Ő Isteni Kegyelme A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda
Haré Krisna, Haré Krisna, Krisna Krisna, Haré Haré, Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré

Adatvédelmi irányelvek

Adatkezelési Tájékoztató

Közzététel napja: 2023.01.21.

Frissítve: 2023.01.21.

1. BEVEZETÉS 

A jelen tájékozató („Tájékoztató”) célja, hogy rögzítse a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége Budapesti Templom (a továbbiakban: „Adatkezelő”), mint a www.budapest.krisna.hu honlap („Honlap”) tulajdonosa által alkalmazott adatvédelmi és –kezelési elveket, melyeket az Adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el. A jelen Tájékoztató a Honlapon a felhasználók által megadott személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza, egyben tájékoztatást nyújt az érintettek részére a személyes adataik kezeléséről.

Célja továbbá a jelen Tájékoztatónak, hogy a Templom részére juttatott pénzbeli támogatások – amelyek juttatására részben a Honlapon keresztül, részben egyéb módon van lehetőség – adatkezelésével kapcsolatos tájékoztatást az érintettek rendelkezésére bocsássa.

Adatkezelő a tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

Az Adatkezelő adatai: 

Az Ön személyes adatainak kezelése szempontjából a Templom az adatkezelő, azaz az Templom felelős az Ön személyes adatainak jogszerű kezeléséért.

Az alábbi elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot:

Név: Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége Budapesti Templom
Nyilvántartási szám: OB950515/6 III.
Székhely: 1039 Budapest, Lehel u. 15-17.
Adószám: 18074435-1-41

honlap: www.budapest.krisna.hu

e-mail: [email protected]

A Honlapon keresztül felvett, illetve itt közzétett személyes adatok kezelésének jogalapja minden esetben a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint az Ön, mint érintett hozzájárulása alapján történik. Az adatkezelés minden esetben önkéntes. Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja [email protected] e-mail címre küldött, ezirányú kérésével.

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.

 

A jelen szabályzat a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:

  • 1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
    • 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
    • 2008. évi XLVIII. („Grtv.”) tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
    • 2011. évi CXII („Infotv.”) törvény az információs önrendelkezési jogról és az infoszabadságról
    • 2016/679/EU Rendelet („GDPR”, 2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről

Az Adatkezelő vállalja a Jelen szabályzat egyoldalú betartását és kéri, hogy ügyfelei is fogadják el a szabályzat rendelkezéseit. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi szabályzatot megváltoztassa, ez esetben a módosított szabályzatot nyilvánosan közzéteszi.

2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

Szabályzatunkban az adatvédelmi szakkifejezések a következő jelentéssel bírnak:

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy kép- felvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

3. ADATKEZELÉSI ALEPELVEK 

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, a kezelendő adatok körét és megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg.

Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni.

Az érintett a hozzájárulását az Adatkezelővel írásban kötött szerződés keretében is megadhatja a szerződésben foglaltak teljesítése céljából. Ebben az esetben a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbítását, adatfeldolgozó igénybevételét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

A személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait – ha törvény kivételt nem tesz – az adatkezeléshez fűződő más érdekek, ideértve a közérdekű adatok nyilvánosságát is, nem sérthetik.

4. AZ ADATKEZELÉS ALAPJAI 

Az Adatkezelő a tevékenységei során a személyes adatok kezelése minden esetben törvényen vagy önkéntes hozzájáruláson alapul. Egyes esetekben az adatkezelés, hozzájárulás hiányában egyéb jogalapon vagy a rendelet 6. cikkén nyugszik.

Az Adatkezelő tevékenységéhez az alábbi Adatfeldolgozók közreműködését és szolgáltatásait veszi igénybe:

Adományozáshoz szükséges adatfeldolgozók:

A bankkártyás fizetés elfogadása a Stripe Inc. szolgáltató rendszerén keresztül történik.
Stripe Inc.

web: https://stripe.com

email: [email protected]

Headquarters
185 Berry Street
Suite 550
San Francisco, CA 94107

Kártyás befizetésre a Stripe Inc. által működtetett online bankkártyás fizetési rendszer használatával nyílik lehetőség. Az adományozónak elsőként az Adatkezelő részére kell a Honlapon keresztül megadnia bizonyos személyes adatokat.

Továbbított adatok köre: számlázási cím, név, e-mail cím, adományozási cél neve, összege, cég esetén adószáma
Az adattovábbítás célja: kártyás fizetés
Az adatok törlésének határideje: visszavonásig

Banki átutalás

A Templom a honlapon feltüntette bankszámlaszámát annak érdekében, hogy a segíteni vágyók egyszeri vagy rendszeres utalás útján támogathassák a tevékenységeiket.

Postai csekkes befizetés

A segíteni vágyóknak postai csekkes befizetéssel is van lehetősége adományozásra. A csekk igénylésére a [email protected] e-mail címre történő üzenet elküldésével van lehetőség.

Csoportos beszedési megbízás

A nyomtatvány kitöltésével a bankszámla-tulajdonos felhatalmazza számlavezető bankját, hogy az általa megadott adatok alapján a megjelölt bankszámláról fizetést teljesítsen. A Templom a kitöltött és aláírt nyomtatványt továbbküldi a számlavezető bankhoz, hogy a felhatalmazást feldolgozza.

Potenciális támogatók és inaktív adományozók személyes adatainak tárolása

Az Adatkezelő a potenciális támogatói (magánszemélyes és cégek kapcsolattartói) nevét és elérhetőségét (telefonszám, e-mailcím) elektronikusan tárolja. Erre a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján nyílik lehetősége. Ugyanezen jogalapon tárolja az Alapítvány a korábbi, aktuálisan inaktív támogatói nevét és elérhetőségeit, illetve a támogatás összegét.

Az adományozók nyilvántartása, adományigazolás kiállítása és a rendszeres adományozási lehetőség technikai feltételeinek biztosítása a GiveWP – Adománygyűjtő bővítmény és platform használatával történik.

Liquid Web, LLC
Attn: Director of Security
2703 Ena Drive
Lansing, MI 48917
USA
[email protected]

https://givewp.com

Továbbított adatok köre: számlázási cím, név, e-mail cím, adományozási cél neve, összege, cég esetén adószáma
Az adattovábbítás célja: kártyás fizetés
Az adatok törlésének határideje: visszavonásig

Az általunk gyűjtött személyes adatok, a jogalap és a cél megjelölésével

Személyes adatAz adatkezelés célja

 

Az adatkezelés jogalapja

TEMPLOM ÁLTAL KEZELT ADATOK:  név, e-mailcím, telefonszám, levelezési cím

 

A STRIPE-be és GiveWP-be BEVITT ADATOK: bankkártyán szereplő személyes adatok (név, bankkártya típusa, száma, lejárati dátum, CVC/CVV-kód) lakcím

Adomány juttatása bankkártyás fizetésselA GDPR 6. cikk (1) a) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása
Név, bankszámlaszámMagánszemélytől érkező banki átutalás

 

 

A GDPR 6. cikk (1) a) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása

Név, lakcím, e-mailcím

 

Postai csekk kiküldése adomány juttatásának lehetővé tétele céljából

 

 

A GDPR 6. cikk (1) a) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása

 

Név, fizetési számlaszám, lakcím, születési idő, telefonszám, e-mailcím, az adomány összege, számlavezető pénzintézet neve. aláírás

Adomány juttatása csoportos beszedési megbízással

 

A GDPR 6. cikk (1) a) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása

Név, e-mailcím, telefonszám, támogatás összegePotenciális támogatók és inaktív adományozók személyes adatainak tárolása

 

 

A GDPR 6. cikk (1) f) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Alapítvány jogos érdeke. Érdekmérlegelési teszt elvégzésre került

Egyéb adatfeldolgozók:

Hírlevél küldés és -kezelés a Mailchimp használatával valósul meg.

The Rocket Science Group, LLC
675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA

Továbbított adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám

Az adattovábbítás célja: hírlevél kezelés

Az adatok törlésének határideje: visszavonásig

A weblap látogatóinak adatai 

Az Adatkezelő az általa üzemeltetett weboldalak látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más személyes adatot nem rögzít.

Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak html kódja webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A mérés kiterjed a konverziók követésére is. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel. Jelenleg a webanalitikai szolgáltatásokat a Google Inc. végzi (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), a Google Analytics szolgáltatás keretében.

Az Adatkezelő a Facebook és a Google AdWords hirdetési rendszerein keresztül ún. remarketing hirdetéseket futtat. Ezek a szolgáltatók cookie-k, webes jelzők és hasonló technológiák használatával gyűjthetnek vagy kaphatnak adatokat az Adatkezelő weboldaláról és egyéb internetes helyekről. Ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújtanak, illetve hirdetéseket tesznek célzottá. Az így célzott hirdetések a Facebook és a Google partnerhálózatában szereplő további weboldalakon jelenhetnek meg. A remarketing listák a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, személyazonosításra nem alkalmasak.

A cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások / Adatvédelem menüpontban tehetők meg.

További információ a Google és a Facebok adatvédelmi irányelveiről az alábbi elérhetőségeken olvasható: http://www.google.com/privacy.html és https://www.facebook.com/about/privacy/

Hírlevél 

Az Adatkezelő az általa üzemeltetett honlapok hírleveleire való feliratkozóknak általában hetente legfeljebb egy alkalommal újdonságokat, híreket és ajánlatokat tartalmazó online hírleveleket és elektronikus, illetve postai úton) direkt marketing üzeneteket kézbesít. A hírlevélre való feliratkozáshoz a név és e-mail cím megadása kötelező, ami elengedhetetlen az üzenetek kézbesítéséhez.

Az adatokat mindaddig kezeljük, ameddig azok törlését az érintett nem kéri. A leiratkozás lehetőségét minden hírlevélben egy közvetlen link biztosítja. A megadott személyes adatok valódiságáért a felhasználó felel.

A hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentésre került, az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartási azonosító száma: 02252-0001

5. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA 

A weboldal üzemeltetője:
Cégnév: Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége Budapesti Templom
Nyilvántartási szám: OB950515/6 III.
Székhely: 1039 Budapest, Lehel u. 15-17.
Adószám: 18074435-1-41

honlap: www.budapest.krisna.hu

e-mail: [email protected]

Az Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, Az Adatkezelő a szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

6. AZ ÉRINTETTEK JOGAI 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a hírlevelek láblécében található linken vagy a Adatkezelő bármelyik elérhetőségén.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen megadni a tájékoztatást.

A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles.

A személyes adatot az Adatkezelő törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: 06- 1-391-1400
Fax: 06-1-391-1410

E-mail: [email protected] Weboldal: naih.hu